Velkommen til Backe sin hjemmeside for prosjektet NTNU og Sit - Elg. 10.

Backe har fått det ærefulle oppdraget med å bygge det nye bygget for NTNU Sosial- og Helsefag og idrettsfasiliteter for SIT. På hjemmesiden vil du bl. a. finne informasjon om prosjektet, kommende aktiviteter, samt bilder og webkamera fra byggeplass. Dette er tilgjengelig fra fanene øverst på hjemmesiden.

For mer info om prosjektet, se https://www.ntnu.no/campusutvikling/elgesetergate-10.

Gravearbeider 

For tiden pågår utgraving og utkjøring av masse ved prosjektet Helgasetr. Prøvetaking, utført av miljøgeolog, har avdekket forurenset masse. Dette sorteres i henhold til massedisponeringsplan og kjøres til godkjent mottak. 

Ved utgraving av forurensede masser kan det forekomme lukt i nærområdet. Vi beklager ulempen dette måtte medføre for våre naboer.

Utgraving og utkjøring foregår periodevis. Både omfang av masser og forurensningsgrad på massene vil variere.

Vi beklager eventuelle ulemper arbeidene medfører. 

 

Redningsøvelse på byggeplassen

Backe har inngått en avtale med Trøndelag brann- og redningstjeneste om at de kan få benytte byggeplassen til redningsøvelser, dvs. rappellering fra den 60 meter høye kranen. Det vil være et relativt stort oppbud av brannbiler når øvelsene gjennomføres. Dette til informasjon, slik at øvelsene ikke forveksles med alvorlige hendelser på byggeplassen. Det vil gjennomføres maks fem øvelser i løpet av det neste halvåret.

Første øvelse er planlagt utført førstkommende helg (8.-9. mai).

 

Første støp av bunnplate

Trondheim serverte strålende støpevær da prosjektet NTNU og Sit – Helgasetr nådde en viktig  milepæl den 27. april. Betongarbeiderne og -leverandøren stilte med god arbeidslyst og støpte første seksjon av bunnplaten (350 m3) i det som skal blir idrettshall i nytt bygg. 

De kommende ukene vil det i hovedsak foregå arbeider med armering og forskaling av neste seksjon av bunnplaten, samt videre støp av bunndragere. Når sommeren nærmer seg går prosjektet i gang med montasje av innvendige avstiving av spunt. 

forste-stop.JPG

 

 

 

Informasjon om endret kjøremønster

Både eksisterende bygg og nybygg utnytter tomten i stor grad. Rive-, grave- og byggeaktivitet vil dermed foregå tett på omkringliggende gater og fortau. Av hensyn til sikkerhet for tredjepart, vil det i ulike faser av byggeperioden være nødvendig å stenge hele og/eller deler av gater og fortau. Arbeidet med omlegging av trafikk starter i uke 45.

 

Omlegging for kjørende

Vangslunds gate (vest) vil være stengt for gjennomkjøring. Innkjøring til næringsvirksomhet o.l. fra Vangslunds gate vil være åpen. Einar Tambarskjelves gate blir enveiskjørt i retning østover. Edvard Griegs gate blir enveiskjørt i retning sørover. Utkjøring fra parkeringshus under Finalebanen blir endret slik at det er mulig å kjøre nordover via Erling Skjalgssons gate og Harald Hardrådes gate.

omlegging-kjorende.jpg

 

Omlegging myke trafikanter

Fortau i Elgesetergate, Vangslunds gate og Olav Kyrres gate vil være stengt. I tillegg vil undergang under og overgang over Olav Kyrres gate være stengt.

omlegging-myke-trafikanter.jpg

 

Sykkeltraséen Heimdalsruta legges om til å gå via Einar Tambarskjelves gate og Edvard Griegs gate. For mulige gangstraséer, se rosa stipletlinje.

sykkeltrase.PNG